شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟

گفت: دلالان را

گفتند: چرا؟

گفت: از بهر انکه من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان قسم دروغ هم بدان افزودند!

1388/11/17 17:2

در انجیل امده است که ای فرزند ادم، اگر توانگری دهمت، مشتغل شوی به مال از من و گر درویش کنمت، تنگدل نشینی. پس حلاوت ذکر من کجا دریابی و به عبادت من، کی شتابی؟

"گلستان"

1388/11/15 7:22

موسی (ع)، درویشی را دید که از برهنگی به ریگ در شده. گفت یا موسی دعا کن تا خدا، عزوجل، مرا کفافی دهد که از بی طاقتی به جان امده ام. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که باز امد از مناجات، مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد امده، گفت: چه حالت است؟ گفتند: خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته، اکنون به قصاص فرموده اند، و لطیفان گفته اند:

گربه مسکین اگر پر داشتی                       تخم گنجشک از جهان برداشتی

موسی به حکمت حق تعالی اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار.

انکس که توانگرت نمی گرداند                     او مصلحت تو از تو بهتر داند

 "سعدی"

"اگر خداوند روزی بندگانش را افزون کند، در زمین فساد می کنند"     سوره شوری، ایه 27

1388/11/4 15:24
X